„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...”

Cmentarz parafii św. Mikołaja w Gdyni


REGULAMIN CMENTARZA
PARAFII PW. ŚW. MIKOŁAJA W GDYNI CHYLONI
GDYNIA, UL. PELPLIŃSKA

§ 1 Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem Cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Gdyni Chyloni w imieniu której działa proboszcz,
  a bezpośrednio w jego imieniu pieczę nad cmentarzem wykonuje Administrator Cmentarza – Usługi Pogrzebowe "Zakrzewski" z siedzibą
  przy ul. Żółkiewskiego 2, 81-198 Pogórze, gmina Kosakowo.

 2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu stosuje się następujące pojęcia:
  • miejsce grzebalne – miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu;
  • grób – miejsce grzebalne, w którym pochowano osobę zmarłą;
  • miejsce rezerwowane – miejsce grzebalne udostępnione za życia;
  • dysponent grobu – założyciel grobu lub inna osoba uprawniona w świetle obowiązujących przepisów do podejmowania decyzji
   dotyczących grobu.
  • pokładne – opłata wnoszona właścicielowi cmentarza za możliwość zachowania grobu na tym cmentarzu.
 3. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się
  na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.
 4. Czynności zarządu cmentarzem, które wykonuje proboszcz parafii lub osoba przez niego upoważniona obywają się w kancelarii parafii
  św. Mikołaja przy ul. Świętego Mikołaja 1 w wyznaczonych godzinach urzędowania. Do tych czynności należy:
  • prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym prowadzenie Księgi zmarłych oraz Księgi cmentarnej zgodnie z inwentaryzacją cmentarza,
  • wykonanie czynności związanych ze zgłoszeniem usługi pogrzebowej.
  • przydzielanie miejsca do urządzenia grobu oraz sprawowanie nadzoru nad jego urządzeniem,
  • przyjmowanie opłat cmentarnych za zachowanie miejsc grzebalnych oraz związanych z wydaniem zgody na prowadzenie robót budowlanych i kamieniarskich na terenie cmentarza.4
 5. Czynności administratora cmentarza, które wykonują pracownicy firmy Usługi Pogrzebowe "Zakrzewski" odbywają się na terenie cmentarza lub w biurach administratora, które mieszczą się:
  • Gdynia-Leszczynki ul. Morska 174J
  • Gdynia-Wzgórze Świętego Maksymiliana ul. Świętojańska 139/21
  • Gdynia-Pogórze ul. Płk. Dąbka 350
  Do czynności administratora należy:
  • obsługa pogrzebów oraz piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych
  • usługa otwarcia i zamknięcia grobu po uprzednim przedstawieniu zgody od zarządcy cmentarza
  • przyjmowanie opłat za wykonywane usługi oraz opłatę eksploatacyjną
  • utrzymywanie porządku,
  • konserwacja urządzeń infrastruktury technicznej cmentarza, obiektów małej architektury oraz budynków gospodarczych.
 6. Usługi pogrzebowe może wykonywać również zewnętrzna firma pogrzebowa wybrana przez rodzinę zmarłego z uwzględnieniem trudności wynikających z ukształtowaniem terenu i historycznymi uwarunkowaniami cmentarza.
 7. Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą stosowane środki prawne i administracyjne.

§ 2 Postanowienia porządkowe.

 1. W okresie od 1 marca do 11 listopada cmentarz jest otwarty w godzinach od 8.00 do 21.00 a w pozostałym okresie od 8.00 do 19.00. Przebywanie na cmentarzach poza godzinami ich otwarcia jest zabronione.
 2. Grzebanie zmarłych odbywa się jedynie w miejscach już istniejących na zasadzie dochowania lub w miejscach zarezerwowanych.
 3. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z zarządcą cmentarza w kancelarii parafialnej,
  gdzie należy przedłożyć:
  • oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • część karty zgonu przeznaczona dla administracji cmentarza,
  • dokumenty miejsca grzebalnego pozwalające na ustalenie prawa do grobu.
 4. Należy uzyskać zgodę zarządcy cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w tym:
  • pogrzeb, ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu,
  • budowę nowego pomnika
  • remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy,
 5. Zabrania się:
  • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,
  • stawiania i budowy ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie. - wprowadzania zwierząt,
  • zanieczyszczania cmentarza, poprzez wysypywanie odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone
  • samowolnego nasadzania i usuwania drzew i krzewów,
  • wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi.
 6. Za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada rodzina zmarłego lub osoba przez nią upoważniona.
 7. Miejsce rezerwowane powinno być oznaczone numerem nadanym przez właściciela cmentarza i utrzymane w czystości.
 8. W przypadku powstania zniszczeń lub szpecących uszkodzeń pomnika dysponent grobu jest wzywany do wykonania naprawy w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli naprawa nie zostanie wykonana Zarządca Cmentarza Parafii jest upoważniony do zlecenia rozebrania pomnika, a dysponent grobu nie ma prawa do odszkodowania.
 9. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.
 10. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych na ten cel miejscach.
 11. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem siły wyższej, kradzieżą i aktami wandalizmu Właściciel Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Na terenie cmentarza zabroniony jest handel i wszelkie czynności naruszające powagę tego miejsca.

§ 3. Pokładne i rezerwacja miejsca grzebalnego.

 1. Za pochowanie na cmentarzu pobiera się opłatę tzw. pokładnego, która uzupełnia rezerwację grobu na okres 20 lat od pogrzebu, a po upływie tego czasu dalszą rezerwację grobu odnawia się co 10 lat bez wezwania.
 2. Zarządca cmentarza nie ma obowiązku szukania osób w celu uregulowania opłaty. Obowiązek ten spoczywa na dysponencie grobu lub osoby przez niego wyznaczonej.
 3. Rezerwację miejsca grzebalnego również odnawia się bez wezwania po 20 latach od ostatniego pogrzebu lub po terminie przedłużenia rezerwacji.
 4. Przy pochówku osoby, która ma miejsce zarezerwowane, pobiera się pokładne za 20 lat, odliczając kwotę należną za lata, które jeszcze nie upłynęły, a już zostały opłacone przy rezerwacji miejsca.
 5. Opłaty za pokładne przeznaczone są na pokrycie kosztów wywozu kontenerów na śmieci, zużycia energii elektrycznej i wody, wpisy do ksiąg parafialnych i bazy internetowej.

§ 4. Prawo pochowania i dysponent grobu.

 1. Zgodnie z art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
  • pozostały małżonek/małżonka,
  • krewni zstępni,
  • krewni wstępni,
  • krewni w linii bocznej do 4 stopnia pokrewieństwa,
  • powinowaci w linii prostej do l stopnia.
 2. Prawo do pochowania zmarłego na istniejącym już miejscu wymaga pisemnej zgody rodziny osób już pochowanych w tym miejscu według zasady pokrewieństwa z art. 10.
 3. Dysponent grobu jest uprawniony do zrzeczenia się prawa do miejsca grzebalnego. Zrzeczenia można dokonać tylko w formie pisemnej
  u Zarządcy Cmentarza.

§ 5. Likwidacja grobu.

 1. Groby mogą być likwidowane na wniosek dysponenta grobu po 20 latach od ostatniego pochówku lub przez Zarządcę Cmentarza
  w związku z wygaśnięciem terminów rezerwacji.
 2. W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminach określonych w §3 mniejszego regulaminu grób kwalifikuje się do likwidacji,
  co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Likwidację grobu poprzedza wystawienie tabliczki informacyjnej, którą umieszcza się na grobie na okres od 30 września do 30 kwietnia następnego roku.
 4. Po wygaśnięciu okresu rezerwacji grobu dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 24 miesięcy od dnia wygaśnięcia okresu rezerwacji, przechodzą one do dyspozycji administracji Cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.

§ 6. Stawianie nowych i wymiana starych pomników.

 1. Na wszystkie prace wykonawcy winni mieć pisemne pozwolenie wydane przez Zarządcę Cmentarz. Prace prowadzone bez pozwolenia uważa się za prace nielegalne.
 2. Występując o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych i kamieniarskich należy dostarczyć dokumentację określającą wymiary nagrobka. Pomniki (nagrobki) nie powinny przekraczać następujących wymiarów:
  • nagrobek duży: szerokość 90 cm, długość 190 cm, wysokość 130 cm, podstawa (podrama, rama, płyta) do wysokości nie wyższej niż 35 cm;
  • agrobek dziecinny i urnowy: szerokość 50 cm, długość 90 cm, wysokość 70 cm, podstawa do 30 cm.
  • chodnik z boków nagrobka nie może być szerszy niż połowa odległości do nagrobka sąsiedniego, chodnik z tyłu i przodu nagrobka należy uzgodnić z administratorem cmentarza.
 3. O wydanie zezwolenia występuje dysponent grobu.
 4. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych wyniku wykonywania prac. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi i powinno odbywać się od godziny 8:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.
 5. Elementy starego pomnika należy na własny koszt usunąć z Cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnego śmietnika, zakopywania w grobie bądź ich porzucania na terenie cmentarza lub przy cmentarzu i pozostawiania ich w miejscach do tego nie przeznaczonych. Należy je usunąć i wyrzucić do kontenera na gruz, a w razie jego braku składować w miejscu wyznaczonym przez administratora cmentarza.

§ 7. Ekshumacja.

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana przez osobę uprawnioną wyłącznie:
  • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,
  • na zarządzenie prokuratora lub sądu.
 2. O zamierzonej ekshumacji zawiadamia się na piśmie Zarządcę cmentarza.
 3. Ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach rannych.

§ 8. Postanowienia końcowe.

 1. Cmentarz parafii św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy prawa kanonicznego i państwowego, a w szczególności:
  • Konkordat (Dz.U. z 1998 r. nr 51, poz. 318)
  • Kodeks Prawa Kanonicznego
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
   (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 1169, ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (jednolity tekst: Dz. U. z 2011 r. nr 118 poz. 687, ze zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
   (Dz. U. z 2001 r. nr 153, poz. 1783)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. 2008r. nr 48, poz. 284)
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Kodeksu Cywilnego
  oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.

Załącznik do Regulaminu nr 1

Wykaz opłat pobieranych przez zarządcę cmentarza, z tytułu:

Załącznik do Regulaminu nr 2

Opłata funeralna pobierana jest przy każdym pogrzebie w kwocie 800 zł przez administratora cmentarza.

Opłatę w przypadku pogrzebu po godz. 14 lub w sobotę podwyższa się o 200 zł.

Opłata ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza w zakresie:

Ks. Jacek Socha
proboszcz
15.09.2023